vacature raad van toezicht Sport en Welzijn

Als gevolg van het vertrek van een aantal leden is de SenW Groep op zoek naar drie nieuwe leden binnen de Raad van Toezicht. De Raad is een belangrijke schakel in de organisatie van Sport en Welzijn. Ze houden toezicht, delen adviezen en geven sturing aan de bedrijfsvoering van de SenW Groep.

De functie

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en is samengesteld op basis van een goede spreiding van kennis, achtergrond en ervaring en houdt volgens de huidige Governance Code toezicht op en is werkgever van de directeur bestuurder. De Raad van Toezicht toetst de besluitvorming van de directeur bestuurder en geeft (on)gevraagd advies. De Raad van Toezicht fungeert voor hem als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed.

In algemene zin wordt verwacht dat een lid van de Raad van Toezicht kennis heeft van de samenleving, een helicopterview heeft en discussies scherp op de inhoud kan voeren als ook de juiste vragen stelt en weet waarop gestuurd moet worden. Daarnaast kan een lid de juiste strategische afwegingen maken en heeft hij/zij kennis van en inzicht in bestuurlijke en strategische vraagstukken en besluitvormingsprocessen. Elk lid heeft een scherp analytisch vermogen en is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de organisatie te beoordelen.

Wat we vragen

Om recht te doen aan de maatschappelijke rol en positie van de SenW Groep zoeken we kandidaten met:

  • een overkoepelende blik op en ervaring met (de transformatie binnen) het sociaal domein;
  • een brede maatschappelijke oriëntatie en bestuurlijke kwaliteiten;
  • kennis en inzicht in financiële, fiscale en juridische vraagstukken;
  • kennis en inzicht in de bedrijfsvoering van instellingen;
  • kennis en inzicht in HRM-vraagstukken.

Bij de selectie gaan wij uit van de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en zoeken wij kandidaten die daarbij het beste aansluiten. Specifiek zoeken we vooral deskundigheid voor juridische, bedrijfseconomische en HRM-vraagstukken.

Aanbod en procedure

De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht bij SenW is gelijk aan wat gebruikelijk is in de branche.

Sollicitatiebrieven kunnen tot en met 7 mei worden gericht aan de heer A.H.J. Theelen, directeur bestuurder. Stuur uw reactie naar twan.theelen@senwgroep.nl.
De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 14 mei tussen 12.00 en 16.00 uur. De geselecteerde kandidaten ontvangen uiterlijk woensdag 9 mei een uitnodiging.
Het bekijken van de social media van kandidaten is onderdeel van de selectieprocedure. Alle ontvangen gegevens worden conform ons privacy-beleid na de procedure zorgvuldig vernietigd.

Voor vragen over de organisatie, governance en functie kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met de heer Theelen (06 – 519 667 49).

 

Over ons

De SenW Groep bestaat uit vier afzonderlijke stichtingen die in diverse gemeenten als maatschappelijk ondernemer actief zijn op het gebied van sport en welzijn. De service-stichting (Sport en Welzijn) ondersteunt de andere stichtingen in Leidschendam-Voorburg, Ridderkerk en Moerdijk op het gebied van HRM, financiën, marketing, communicatie en beleid. De stichtingen hebben gezamenlijk één directeur bestuurder. Zij vormen samen met drie managers het managementteam.

De activiteiten per stichting zijn:

  • Ridderkerk: het beheren, onderhouden en exploiteren van sporthallen, sport- en gymzalen, zwembad de Fakkel, buitensportcomplexen en eigen wijkcentra. Daarnaast een bijdrage leveren aan arbeidsparticipatie als leerbedrijf http://www.sportenwelzijn.nl.
  • Leidschendam-Voorburg: de combinatiefunctionarissen sport en cultuur en buurtsportcoaches zorgen voor kennismaking met bestaande en nieuwe takken van sport en cultuur, organisatie van sport- en cultuurevenementen, sportdagen en schoolsport in samenwerking binnen de brede school, verenigingsondersteuning, aanbod voor mensen met een beperking en senioren in beweging.
    Verder biedt het jongerenwerk een aanbod van activiteiten, begeleiding van en door jongeren, themabijeenkomsten, evenementen. Ook dragen jongerenwerkers via ondersteuningsnetwerken in wijken en in samenwerking met zorgnetwerken bij aan een veilige omgeving in de buurt en stad http://www.senw-lv.nl
  • Moerdijk: het team van jongerenwerkers en combinatiefunctionarissen sport en cultuur zet zich in om Moerdijkers te verbinden via (ont)spannende activiteiten. Zo activeert SenW Moerdijk burgers van jong en oud. We zijn een samenwerkingspartner die ontwikkeling voorop stelt. Samen met de gemeente Moerdijk en onze partners zoeken we continu naar mogelijkheden om lokale sport-, cultuur- en welzijnsactiviteiten zo goed mogelijk aan te sluiten op de vraag van de burger. Dit doen we samen onder de vlag van meer Moerdijk http://www.meermoerdijk.nl